عضویت در سایت
راهنمای سایت

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمد 1,000,000 ریال 17 فروردين 1398
تابان 2,100,000 ریال 17 فروردين 1398
الیاس 418,000 ریال 17 فروردين 1398
آسیه 293,000 ریال 17 فروردين 1398
معین 176,000 ریال 17 فروردين 1398
تابان 2,550,000 ریال 21 اسفند 1397
الیاس 576,000 ریال 21 اسفند 1397
آسیه 543,000 ریال 21 اسفند 1397
علیرضا 265,000 ریال 21 اسفند 1397
معین 176,000 ریال 21 اسفند 1397
حبیب 122,000 ریال 21 اسفند 1397
علیرضا 120,000 ریال 21 اسفند 1397
بنیامین 100,000 ریال 21 اسفند 1397
محمد 1,000,000 ریال 21 اسفند 1397
محمد 1,000,000 ریال 26 بهمن 1397
آسیه 138,000 ریال 22 بهمن 1397
علیرضا 102,000 ریال 22 بهمن 1397
تابان 1,695,000 ریال 16 بهمن 1397
مصطفی 617,000 ریال 16 بهمن 1397
آسیه 610,000 ریال 16 بهمن 1397
علیرضا 325,000 ریال 16 بهمن 1397
الیاس 246,000 ریال 16 بهمن 1397
معین 231,000 ریال 16 بهمن 1397
معین 181,000 ریال 16 بهمن 1397
شفائی 250,000 ریال 16 بهمن 1397
محمد 237,000 ریال 16 بهمن 1397
سید 108,000 ریال 16 بهمن 1397
محمدرضا 111,000 ریال 16 بهمن 1397
علی 122,000 ریال 16 بهمن 1397
حبیب 151,000 ریال 16 بهمن 1397
پیرانی 163,000 ریال 16 بهمن 1397
تابان 1,100,000 ریال 12 دي 1397
مصطفی 990,000 ریال 12 دي 1397
پیرانی 591,000 ریال 12 دي 1397
آسیه 420,000 ریال 12 دي 1397
محمد 1,500,000 ریال 12 دي 1397
علیرضا 308,000 ریال 12 دي 1397
معین 275,000 ریال 12 دي 1397
الیاس 250,000 ریال 12 دي 1397
معین 229,000 ریال 12 دي 1397

 

تاکنون مبلغ 1,757,652,963 ریال به کاربران پرداخت شده است