عضویت در سایت
راهنمای سایت

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
تابان 3,200,000 ریال 17 خرداد 1398
الیاس 702,000 ریال 17 خرداد 1398
آسیه 535,000 ریال 17 خرداد 1398
عارف 119,000 ریال 17 خرداد 1398
حبیب 113,000 ریال 17 خرداد 1398
وفا 113,000 ریال 17 خرداد 1398
الیاس 970,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
تابان 2,300,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
محمد 1,000,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
آسیه 800,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
معین 308,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
حبیب 181,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
علی 114,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
محمد 1,000,000 ریال 17 فروردين 1398
تابان 2,100,000 ریال 17 فروردين 1398
الیاس 418,000 ریال 17 فروردين 1398
آسیه 293,000 ریال 17 فروردين 1398
معین 176,000 ریال 17 فروردين 1398
تابان 2,550,000 ریال 21 اسفند 1397
الیاس 576,000 ریال 21 اسفند 1397
آسیه 543,000 ریال 21 اسفند 1397
علیرضا 265,000 ریال 21 اسفند 1397
معین 176,000 ریال 21 اسفند 1397
حبیب 122,000 ریال 21 اسفند 1397
علیرضا 120,000 ریال 21 اسفند 1397
بنیامین 100,000 ریال 21 اسفند 1397
محمد 1,000,000 ریال 21 اسفند 1397
محمد 1,000,000 ریال 26 بهمن 1397
آسیه 138,000 ریال 22 بهمن 1397
علیرضا 102,000 ریال 22 بهمن 1397
تابان 1,695,000 ریال 16 بهمن 1397
مصطفی 617,000 ریال 16 بهمن 1397
آسیه 610,000 ریال 16 بهمن 1397
علیرضا 325,000 ریال 16 بهمن 1397
الیاس 246,000 ریال 16 بهمن 1397
معین 231,000 ریال 16 بهمن 1397
معین 181,000 ریال 16 بهمن 1397
شفائی 250,000 ریال 16 بهمن 1397
محمد 237,000 ریال 16 بهمن 1397
سید 108,000 ریال 16 بهمن 1397

 

تاکنون مبلغ 1,768,107,963 ریال به کاربران پرداخت شده است