عضویت در سایت
راهنمای سایت

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
تابان 2,245,000 ریال 07 آبان 1398
تابان 3,000,000 ریال 02 مهر 1398
الیاس 520,000 ریال 02 مهر 1398
آسیه 313,000 ریال 02 مهر 1398
معین 300,000 ریال 02 مهر 1398
علیرضا 196,000 ریال 02 مهر 1398
حبیب 120,000 ریال 02 مهر 1398
بهرام 114,000 ریال 02 مهر 1398
امیر 100,000 ریال 02 مهر 1398
تابان 3,650,000 ریال 27 مرداد 1398
الیاس 625,000 ریال 27 مرداد 1398
آسیه 562,000 ریال 27 مرداد 1398
معین 278,000 ریال 27 مرداد 1398
تابان 2,300,000 ریال 19 تير 1398
الیاس 555,000 ریال 19 تير 1398
آسیه 381,000 ریال 19 تير 1398
علیرضا 201,000 ریال 19 تير 1398
معین 199,000 ریال 19 تير 1398
حبیب 117,000 ریال 19 تير 1398
علی 109,000 ریال 19 تير 1398
تابان 3,200,000 ریال 17 خرداد 1398
الیاس 702,000 ریال 17 خرداد 1398
آسیه 535,000 ریال 17 خرداد 1398
عارف 119,000 ریال 17 خرداد 1398
حبیب 113,000 ریال 17 خرداد 1398
وفا 113,000 ریال 17 خرداد 1398
الیاس 970,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
تابان 2,300,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
محمد 1,000,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
آسیه 800,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
معین 308,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
حبیب 181,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
علی 114,000 ریال 11 ارديبهشت 1398
محمد 1,000,000 ریال 17 فروردين 1398
تابان 2,100,000 ریال 17 فروردين 1398
الیاس 418,000 ریال 17 فروردين 1398
آسیه 293,000 ریال 17 فروردين 1398
معین 176,000 ریال 17 فروردين 1398
تابان 2,550,000 ریال 21 اسفند 1397
الیاس 576,000 ریال 21 اسفند 1397

 

تاکنون مبلغ 1,783,992,963 ریال به کاربران پرداخت شده است