عضویت در سایت
راهنمای سایت

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
جعفر 3,544,000 ریال 22 آذر 1396
محمد 2,030,000 ریال 22 آذر 1396
محسن 866,000 ریال 22 آذر 1396
علیرضا 462,000 ریال 22 آذر 1396
فیض 253,000 ریال 22 آذر 1396
عبدالعالی 346,000 ریال 22 آذر 1396
محمدرضا 237,000 ریال 22 آذر 1396
بهرام 102,000 ریال 22 آذر 1396
محمد 177,000 ریال 22 آذر 1396
مجید 110,000 ریال 22 آذر 1396
تیک 109,000 ریال 22 آذر 1396
وفا 105,000 ریال 22 آذر 1396
محمد 105,000 ریال 22 آذر 1396
ابوالفضل 101,000 ریال 22 آذر 1396
جعفر 2,570,000 ریال 17 آذر 1396
محمد 1,300,000 ریال 17 آذر 1396
محسن 742,000 ریال 17 آذر 1396
فیض 547,000 ریال 17 آذر 1396
محمد 525,000 ریال 17 آذر 1396
میلاد 131,000 ریال 17 آذر 1396
علیرضا 114,000 ریال 17 آذر 1396
میلاد 100,000 ریال 17 آذر 1396
مسعود 102,000 ریال 17 آذر 1396
محمد 108,000 ریال 17 آذر 1396
امیرمحمد 3,290,000 ریال 13 آذر 1396
سینا 1,070,000 ریال 13 آذر 1396
علیرضا 402,000 ریال 13 آذر 1396
محمد 1,010,000 ریال 13 آذر 1396
عبدالعالی 348,000 ریال 13 آذر 1396
محمدرضا 222,000 ریال 13 آذر 1396
مریم 107,000 ریال 13 آذر 1396
احمد 107,000 ریال 13 آذر 1396
محمد 107,000 ریال 13 آذر 1396
مجتبی 203,000 ریال 13 آذر 1396
وفا 109,000 ریال 13 آذر 1396
عماد 101,000 ریال 13 آذر 1396
محمد 1,020,000 ریال 06 آذر 1396
سید 125,000 ریال 06 آذر 1396
محمد 118,000 ریال 06 آذر 1396
علی 114,000 ریال 06 آذر 1396

 

تاکنون مبلغ 1,353,528,122 ریال به کاربران پرداخت شده است