عضویت در سایت
راهنمای سایت

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
فردین 1,678,000 ریال 15 شهريور 1397
فرشید 1,314,000 ریال 15 شهريور 1397
فردین 1,254,000 ریال 15 شهريور 1397
امیرمحمد 1,243,000 ریال 15 شهريور 1397
تابان 1,184,000 ریال 15 شهريور 1397
علی 832,000 ریال 15 شهريور 1397
مصطفی 606,000 ریال 15 شهريور 1397
محمد 1,060,000 ریال 15 شهريور 1397
رامین 420,000 ریال 15 شهريور 1397
مریم 105,000 ریال 15 شهريور 1397
مهدی 170,000 ریال 14 شهريور 1397
الیاس 220,000 ریال 14 شهريور 1397
شفائی 400,000 ریال 14 شهريور 1397
پیرانی 562,000 ریال 14 شهريور 1397
مهدی 278,000 ریال 14 شهريور 1397
معین 239,000 ریال 14 شهريور 1397
علیرضا 135,000 ریال 14 شهريور 1397
saeed 101,000 ریال 14 شهريور 1397
فردین 2,357,000 ریال 02 شهريور 1397
تابان 1,248,000 ریال 02 شهريور 1397
فردین 1,060,000 ریال 02 شهريور 1397
مصطفی 600,000 ریال 02 شهريور 1397
پیرانی 572,000 ریال 02 شهريور 1397
عیسی 290,000 ریال 02 شهريور 1397
معین 265,000 ریال 02 شهريور 1397
محمد 961,000 ریال 02 شهريور 1397
مهدی 195,000 ریال 02 شهريور 1397
احمد 121,000 ریال 02 شهريور 1397
علی 129,000 ریال 02 شهريور 1397
حبیب 131,000 ریال 02 شهريور 1397
علیرضا 150,000 ریال 02 شهريور 1397
معین 178,000 ریال 02 شهريور 1397
ابوالفضل 106,000 ریال 02 شهريور 1397
تابان 1,140,000 ریال 19 مرداد 1397
امیرمحمد 1,068,000 ریال 19 مرداد 1397
فردین 948,000 ریال 19 مرداد 1397
مصطفی 549,000 ریال 19 مرداد 1397
پیرانی 527,000 ریال 19 مرداد 1397
فردین 458,000 ریال 19 مرداد 1397
ghadimi 457,000 ریال 19 مرداد 1397

 

تاکنون مبلغ 1,692,806,626 ریال به کاربران پرداخت شده است